Algemene Voorwaarden

 
 
NailResources.nl
Dragonweg 57
2215 BN Voorhout
Nederland
K.v.K nummer: 27373618
BTW-identificatienummer: 1903.98.905.B02

 

1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen NailResources.nl (onderdeel van MCCResources) en bedrijven of natuurlijke personen welke een gratis of betaalde bedrijfsvermelding op de website van NailResources.nl hebben of wensen.

Voordat de overeenkomst electronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden via de website van NailResources.nl beschikbaar gesteld.

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden of andere organisaties zonder voorafgaande toestemming van bedrijven of natuurlijke personen welke een gratis of betaalde bedrijfsvermelding hebben.

2. Gratis vermelding
De overeenkomst voor de gratis bedrijfsvermelding volgens het ‘Bronze level’ en de bijbehorende voorwaarden wordt overeengekomen op het moment dat afnemer zich aanmeldt op de website met zijn of haar e-mailadres. Aan een gratis bedrijfsvermelding kunnen geen rechten worden ontleend. NailResources.nl heeft het recht een gratis bedrijfsvermelding zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen.

De gratis bedrijfsvermelding volgens het Bronze level is alleen mogelijk indien u in het bezit bent van een KvK nummer en een BTW nummer.

3. Aanvullende vermelding
De overeenkomst voor een bedrijfsvermelding volgens het Silver of Gold level en de bijbehorende Algemene Voorwaarden zijn of worden overeengekomen op het moment dat de betaling hiervan is afgerond. 

NailResources.nl behoudt het recht om de prijzen van het Silver of Gold profiel tussentijds te wijzigen.
De bedrijfsvermelding volgens het Silver en Gold level is alleen mogelijk indien u in het bezit bent van een KvK nummer en een BTW nummer.

De bedrijfsvermelding wordt na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk geactiveerd voor de duur van 12 maanden.

4. Betalingsmogelijkheden en termijn

Nadat u inschrijving door ons is bevestigd, ontvangt u een factuur per e-mail.
Uw vermelding wordt dan direct geactiveerd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5. Verlenging van uw vermelding
Na een periode van 1 jaar wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd indien u uw lidmaatschap niet voor de jaarlijkse einddatum (is startdatum vorige periode) heeft opgezegd. U ontvangt dan opnieuw een factuur voor een lidmaatschap voor de duur van 1 jaar. Indien u niet akkoord gaat met de verlenging, kunt u alsnog binnen 7 dagen na factuurdatum de verlenging annuleren.

6. Beëindiging van uw vermelding
U kunt uw lidmaatschap op ieder moment beëindigen zonder restitutie van uw betaling. 
Eenzijdige opzegging is mogelijk middels het versturen van een e-mail met de reden van uw opzegging: info@nailresources.nl

7. Inhoud van de vermeldingen
Het is niet toegestaan in de vermelding op welke wijze dan ook inhoud te plaatsen die kwetsend is op grond van geloofsovertuiging, afkomst of geaardheid. 

Het is niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de Nederlandse Wet (inclusief van toepassing zijnde jurisprudentie) of de openbare orde. 

Het is niet toegestaan onjuiste adresgegevens of telefoonnummers te gebruiken in de vermelding. 

Het is niet toegestaan vermeldingen te plaatsen die pornografische of erotische inhoud bevatten. Daarnaast is het in beeld brengen van geslachtsdelen (en bij vrouwen de borsten) niet toegestaan.

8. Toevoegen van gegevens aan uw profiel
Zowel gratis als betalende bedrijfsvermeldingen hebben de mogelijkheid tot het plaatsen van gegevens op onze website via het CMS systeem. Het promoten van uw bedrijfsprofiel is derhalve toegestaan. Indien u een foto of text in uw bedrijfsprofiel upload geeft u met het insturen aan dat deze data onder uw intellectueel eigendom valt. Mocht blijken dat u een foto of text heeft gebruikt van een andere fotograaf of text schrijver van wie u geen toestemming heeft om deze foto te gebruiken, zullen alle gevolgen hiervan (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: boetes, rechtzaken, administratiekosten) voor u zijn.

De redactie behoudt zich het recht profielen te redigeren. 

9. Inhoud van de website
De totstandkoming van de gegevens op deze website is met de grootste zorg uitgevoerd. NailResources.nl kan echter niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op deze website is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie. 

De inhoud van deze website is gedeeltelijk door externe partijen geproduceerd. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de door hun geboden informatie. Mocht u onjuiste informatie tegenkomen wordt het op prijs gesteld als u dit meldt, zodat wij dit direct kunnen onderzoeken. 

Alle teksten, (behoudens de teksten in het bedrijfsprofiel) tenzij anders aangegeven, zijn eigendom van NailResources.nl. Het is niet toegestaan teksten zonder toestemming te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

10. Toepasselijk recht, klachten en geschillen.
Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met NailResources.nl, welk contact schriftelijk en electronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. NailResources.nl zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
Klant kan het geschil –indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

 

terug naar registratie formulier